Kadra terapeutyczna Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM

1.Dyrektor Ośrodka:

mgr Beata Morawska - Jóźwiak - psycholog (UŁ), podyplomowy kurs psychoterapii (PIE Łódź), kurs terapii pedagogicznej (WODN Łódź), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (IPZ W-wa), diagnoza kliniczna DSM-IV (PIPI Kraków). Trener umiejętności społecznych „Life Skills for Employability”. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Autorka programów korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania w młodszym wieku szkolnym, programu profilaktycznego „Jestem O.K!”, „Bezpieczna Szkoła”, „Jestem sobą”, „Strzyżyna”, „TROP”, „TROPiK”. Realizator programów profilaktycznych.2. Zespół terapeutyczny:
  mgr Anna Skrzypczyk
 • psycholog (UŁ), podyplomowe studia z Zarządzania Polityką Społeczną (UW), z-ca dyrektora Ośrodka PROM. Realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koordynator programów korekcyjnych. Szkolenia z zakresu diagnozy klinicznej w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, przeciwdziałania przemocy, negocjacji i mediacji oraz obsługi telefonów zaufania.

 • mgr Joanna Malinowska
 • psycholog (UŁ), kurs zaawansowany terapii systemowej (WTTS Poznań), Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny (PIPK Kraków). Koordynator programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzenie mediacji i negocjacji dzieci - rodzice. Realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, współautorka programu profilaktycznego „Jestem sobą".

 • mgr Izabela Kaczyńska
 • pedagog (UŁ), logopeda (WSP w Łodzi), kurs terapii pedagogicznej (WODN w Łodzi), podyplomowe studia z zakresu mediacji społecznej (UŁ), realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 • mgr Karolina Adamiak
 • pedagog (UŁ) szkolenia z zakresu przemocy i przeciwdziałania agresji w rodzinie, realizator programów korekcyjnych profilaktycznych w zakresie uzależnień. Członek zespołu osiowego Ośrodka PROM.

 • Anna Pietrzak
 • filolog (UW), instruktor terapii uzależnień, (Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w IPZ W-wa), współzałożycielka Ośrodka PROM, realizator programów profilaktycznych. Szkolenia w zakresie pracy z pacjentem w placówkach terapii uzależnień, staż w placówce dla uzależnionej młodzieży Rosecrance - USA, staż na obozie terapeutycznym „Strzyżyna” w pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych. Odznaczenie „Przyjaciel Dziecka” (2006) przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za pracę na rzecz dzieci i młodzieży.

 • mgr Natalia Gawrońska
 • filozof (UŁ), europeista (PŁ), uczestniczka turnusów i szkoleń liderskich, przygotowujących do pracy z dzieckiem i rodziną z problemem alkoholowym oraz prowadzenia grup wsparcia.

 • Lucyna Kogowska
 • socjolog, pracownik socjalny (Studium Pomocy Psychologicznej w IPZ W-wa), realizator programów profilaktycznych w szkołach.

 • lek. med. Małgorzata Jurowska
 • spec. psychiatria II st. Konsultacje specjalistyczne pacjentów ośrodka.

 • mgr Aleksandra Dziekońska
 • prawnik (UŁ), adwokat - specjalista spraw karnych

Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie  
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM