DDA

TUKA/N »
Wirus »
TROPIK »
Jestem sobą »
DDA »
MOPR »PROGRAM TERAPEUTYCZNO - ROZWOJOWY DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

Program rozpoczyna i kończy jednodniowe (8 godzinne) spotkanie grupowe, pomiędzy tymi sesjami grupa spotyka się przez sześć miesięcy jeden raz w tygodniu ( 2 godz.). Całość programu to około 70 godzin pracy grupowej. Pacjenci korzystają w tym czasie także z konsultacji ( spotkań indywidualnych) oraz realizują zadania z Indywidualnego Programu Korekcyjnego. Po zakończeniu grupy mogą kontynuować terapię w kontakcie indywidualnym ( w miarę potrzeb).

Grupa ma charakter ambulatoryjny i jest prowadzona przez dwoje terapeutów - kobietę i mężczyznę.

Osoby zakwalifikowane na grupę są wstępnie diagnozowane w kontakcie indywidualnym.
Wstępna diagnoza problemów pacjenta obejmuje głównie wychwycenie schematów zachowań w następujących obszarach:

 • emocje
 • kontakty interpersonalne
 • radzenie sobie z trudnościami

Ogólna diagnoza dotyczy funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym i jest uzupełniana informacjami z pracy na grupie. Istotne obszary diagnostyczne to:

 • jak się zachowuje wobec byłej rodziny
 • jak się zachowuje wobec aktualnej rodziny (oczekiwania, role, system)
 • funkcjonowanie w szkole, pracy, szczególnie w sytuacjach trudnych
 • kontakty interpersonalne (komunikacja, nastawienia, kontakty damsko - męskie)
 • aktualne problemy (osobiste, obj. nerwicowe, emocjonalne itp.)

Indywidualny Program Korekcyjny przygotowany jest dla każdego z pacjentów indywidualnie w oparciu o:

 • ankiety wypełnione przed sesją i w jej trakcie
 • diagnozę najważniejszych problemów pacjenta w jego bieżącym życiu na podstawie rozmowy indywidualnej
 • prace własne w czasie grupy
 • obserwację pacjenta w czasie sesji grupowych

Cele terapii:

 • rozstanie się z dzieciństwem
 • zmiana obrazu samego siebie
 • uporządkowanie obecnego życia

W ramach pierwszego celu realizacja zadań na grupie polega na:

 • zmianie przekonań na temat swojego dzieciństwa
 • uświadomieniu sobie doznanych krzywd i niezaspokojonych potrzeb
 • odreagowaniu urazów z dzieciństwa
 • uporządkowaniu spraw z rodzicami (skontaktowanie się, przeżycie i wypowiedzenie tłumionych, skrywanych i niedokończonych spraw emocjonalnych, uczuć do rodziców, rodzeństwa czy dziadków)
 • zrewidowaniu nierealnych oczekiwań
 • przyjrzeniu się swoim krzywdom z pozycji osoby dorosłej, zaakceptowaniu swojego dzieciństwa, rodziców i samego siebie
 • rozstaniu i przebaczeniu rodzicom

W ramach drugiego celu realizacja zadań na grupie polega na:

 • oddzieleniu przekonań nabytych od rodziców od własnych
 • zakwestionowaniu złej samooceny
 • otworzeniu się na nowe informacje o sobie
 • połączeniu myślenia o sobie z oceną obecnego działania i własnymi sukcesami
 • zaakceptowaniu siebie

W ramach trzeciego celu realizacja zadań na grupie polega na:

 • nauczeniu się innego, satysfakcjonującego kontaktowania się z ludĽmi
 • nauczeniu się tworzenia trwałych, bliskich związków
 • poszukiwaniu własnych celów życiowych
 • stworzeniu nowej hierarchii wartości
 • zaplanowaniu konkretnych zmian w różnych sferach życia


OBSZARY PRACY GRUPY TERAPEUTYCZNO - ROZWOJOWEJ DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW


Faza I . Przywrócenie wiary w swoje przeżycia i uznanie prawa do korzystania z pomocy ( 20 godz.)

Identyfikacja i uznanie prawdziwości własnego dzieciństwa:

 • przedstawienie się, zawarcie kontraktu
 • edukacja - "DDA, kim jesteśmy?"
 • opowiadanie historii życia "jak pamiętam własne dzieciństwo?"
 • autodiagnoza - jakie cechy DDA posiadam
 • edukacja - "co się dzieje w rodzinie alkoholowej?"
 • tajemnica rodzinna (drzewo genealogiczne)
 • ustalenie listy praw
 • praca własna - analiza własnej rodziny- role, system, koalicje

Faza II. Uświadomienie sobie doświadczanych krzywd i odreagowanie urazów (20 godz.)

 • edukacja - poczucie krzywdy
 • ustalenie listy krzywd doznawanych przez dzieci alkoholików
 • prace indywidualne z listą krzywd i niezaspokojonych potrzeb
 • edukacja - uwalnianie się od poczucia krzywdy
 • prace własne na tle grupy
 • ustalenie listy przekonań o sobie i swoim dzieciństwie
 • praca indywidualne z listą - "skąd wzięły się te przekonania?"

Faza III. Domykanie spraw, zmiana obrazu samego siebie (15 godz.)

 • domykanie prac zaległych z rodzicami
 • pisanie listów do rodziców
 • prace własne na tle grupy
 • poszukiwanie siebie (praca z ankietami)
 • oddzielanie własnych przekonań od nabytych od rodziców
 • praca nad rozbrajaniem sposobów zakłamywania siebie
 • poszukiwanie swoich mocnych i słabych cech

Faza IV. Poszukiwanie nowego porządku, planowanie przyszłego życia (15 godz.)

 • praca nad poczuciem tożsamości ( ankiety)
 • zebranie przekonań o sobie i świecie
 • oddzielanie przeszłości od teraĽniejszości
 • praca nad nową hierarchią wartości
 • poszukiwanie celów życiowych
 • " Mój świat - psychorysunek
 • planowanie zmian
 • planowanie zamierzeń długoterminowych
 • zakończenie


Pożądane efekty terapii:

 • uwolnienie się od poczucia krzywdy i innych urazów z dzieciństwa
 • nauczenie się radzenia sobie z przykrymi emocjami w konstruktywny sposób
 • lepszy, bardziej bezpośredni kontakt z rzeczywistością
 • możliwość życia bez potrzeby uzależniania się od innych i uciekania w fikcyjny świat
 • otwarcie się na bliskie kontakty z ludĽmi i przeżywanie uczuć bez lęku przed odrzuceniem
 • doświadczenie własnej wartości i znalezienie sensu życia bez konieczności doświadczania bezwarunkowej miłości od innych osób


Witold Skrzypczyk
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie  
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM