Tuka/n...

TUKA/N »
Wirus »
TROPIK »
Jestem sobą »
DDA »
MOPR »TRENING UMIEJĘTNOŚCI KONTROLI zachowań związanych z ALKOHOLEM i NARKOTYKAMI
Program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

Opracowanie programu:
Witold Skrzypczyk
oraz zespół psychologiczno - pedagogiczny Ośrodka PROM w Łodzi

Wprowadzenie:

Program oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych. Program zajęć korekcyjnych dostarcza podstawową wiedzę niezbędną do radzenia sobie bez używek, wyposaża pacjentów w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia związanego z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków. Zajęcia grupowe są częścią szerszego programu korekcyjnego, w skład którego wchodzą Indywidualne Programy Korekcyjne (IPK) oraz spotkania realizowane zgodnie z ideą Dwunastu Kroków AA. Integralną częścią programu korekcyjnego dla młodzieży jest program pracy z rodzicami.

Program przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 15-19 lat, trafiającej do Ośrodka z powodu problemów związanych z piciem alkoholu lub braniem narkotyków (leków itp.).

Główny cel:

 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania ze środków psychoaktywnych.
Szczegółowe cele programu:

 • Dostarczenie wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na własne życie i zdrowie.
 • Nabycie umiejętności kontrolowania zachowań destrukcyjnych w obszarach związanych z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi.
 • Nabycie umiejętności ułatwiających młodym ludziom funkcjonowanie w rodzinie oraz grupie rówieśniczej, dających możliwość samostanowienia i dbanie o zaspokajanie własnych potrzeb.
 • Umożliwienie budowania pozytywnego obrazu samego siebie.
 • Rozpoczęcie procesu samorealizacji.

Formy realizacji programu:

Podstawowy program korekcyjny realizowany jest 3 razy w tygodniu - 2 razy zajęcia grupy korekcyjnej + grupa na programie AA ( załącznik nr 1) przez okres 3 - 6 miesięcy. Program uzupełnia grupa edukacyjna dla rodziców (załacznik nr 2).

Grupa podstawowa ma charakter rotacyjny i cykliczny, co umożliwia uczestnictwo w pełnym cyklu i zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, bez względu na moment wejścia na zajęcia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów uzależnień).

Wejście na program podstawowy poprzedza diagnoza problemowa, podpisanie kontraktu, zgoda na realizowanie Indywidualnego Programu Korekcyjnego oraz uczestnictwo w grupie wstępnej.

W trakcie realizacji programu pacjent powinien odbyć przynajmniej 5 konsultacji z terapeutą prowadzącym. Program zakłada również realizację zadań między kolejnymi sesjami (prace domowe).

Jeden raz w miesiącu grupa terapeutyczna poświęcona jest przyznawaniu punktów. W zajęciach uczestniczy cały zespół psychologiczno - terapeutyczny prowadzący program.

Sesje spotkaniowe są ustrukturalizowane i zawierają następujące elementy:
  mikroedukacja
  ćwiczenia warsztatowe
  omówienie części warsztatowej, pytania, wnioski itp.
  prezentacje prac indywidualnych (zadań)
  dzielenie się wrażeniami z prezentacji prac (informacje zwrotne)

Tematy poszczególnych zajęć grupy podstawowej:

 • Dlaczego ludzie sięgają po środki psychoaktywne?
 • Kto uzależnia się od środków psychoaktywnych?
 • Nikotyna - specyfika uzależnienia.
 • Alkohol - specyfika uzależnienia.
 • Narkotyki i leki - specyfika uzależnienia.
 • Rodzina z problemem uzależnień. (część I)
 • Rodzina z problemem uzależnień. (część II)
 • Dlaczego robimy to czego potem żałujemy?
 • Co zmusza nas do robienia tego czego nie chcemy robić?
 • Uczucia i sposoby ich wyrażania.
 • Lęk.
 • Wstyd.
 • Złość.
 • Bliskość.
 • Przyjaźń.
 • Miłość.
 • Kim jestem?
 • Ja i mój system wartości.
 • Poczucie własnej wartości. (część I)
 • Poczucie własnej wartości. (część II)
 • Jak porozumiewać się z innymi ludźmi? (część I)
 • Jak porozumiewać się z innymi ludźmi? (część II)
 • Jak być sobą nie krzywdząc innych? (część I)
 • Jak być sobą nie krzywdząc innych? (część II)
 • Punkty oparcia w sobie.
 • Środowisko wspierające (i nie tylko)

Program wspierany finansowo przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oraz Urząd Miasta Łodzi.

Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM