Wirus...

TUKA/N »
Wirus »
TROPIK »
Jestem sobą »
DDA »
MOPR »Warsztaty Inicjujące Rozwój Umiejętności Społecznych

Wprowadzenie: Program adresowany jest do dzieci w wieku 10 - 13 lat przejawiających zaburzenia emocjonalne i zachowania. Podstawą podjęcia pracy korekcyjnej w Ośrodku są trudności wychowawcze z jakimi borykają się zarówno rodzice tych dzieci jak i nauczyciele. Program podbudowany jest diagnozą dziecka i rodziny, która dostarcza informacje o źródłach zgłaszanych problemów, ujmuje też całą perspektywę możliwości do podejmowania działań korekcyjnych. Zajęcia grupowe dla dzieci są elementem programu korekcyjnego, na który składa się współpraca ze szkołą, uczestnictwo rodzica w grupie psychoedukacyjnej oraz indywidualne zadania realizowane we współpracy przez dziecko i rodzica.

Główny cel:

  Dostarczenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności warunkujących samopoznanie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach osobistych oraz społecznych.

Szczegółowe cele programu:

Rozwijanie umiejętności samokontroli w ramach przestrzegania wspólnie ustalonych norm i zasad funkcjonowania w grupie. Wzmacnianie umiejętności współpracy w zespole w oparciu o akceptację, tolerancję oraz skuteczną i konstruktywną komunikację. Umożliwienie budowania pozytywnego obrazu samego siebie.
Dostarczanie warunków sprzyjających zdobywaniu wiedzy na swój temat oraz podejmowaniu na tym gruncie konstruktywnych decyzji i wyborów.

Formy realizacji programu:

 • Wejście na program poprzedza diagnoza psychologiczno - pedagogiczna dziecka i rodziny.
 • Po określeniu wskazań do uczestnictwa w grupie zajęciowej - kontrakt dotyczący zasad uczestnictwa w grupie podpisywany przez dziecko i opiekuna prawnego.
 • Zajęcia prowadzone są przez dwóch psychologów.
 • Każdy warsztat poświęcony jest określonemu zagadnieniu i trwa 1,5 godziny w systemie cotygodniowym.
 • Program składa się z 10 spotkań warsztatowych (przybliżony czas trwania 2,5 miesiąca). Grupa ma charakter otwarty.
 • Podczas realizacji programu grupowego pacjent może być konsultowany przez terapeutę prowadzącego (zalecenie z diagnozy).
  Możliwa jest też konsultacja dla rodzica, który w tym czasie realizuje program grupy psychoedukcyjnej dla rodziców.
 • Zadania indywidualne dla rodzica i/lub dziecka mogą być realizowane równolegle do uczestnictwa w grupie lub po jej zakończeniu (zalecenia z diagnozy).
 • Każdy uczestnik jest na bieżąco monitorowany w zakresie przestrzegania norm uczestnictwa w grupie.
 • Warsztaty mają stałą strukturę (ramówkę) i zawierają następujące elementy:

integracja (dla osób wchodzących w program)
rytuały na rozpoczęcie (rundka)
miniedukacje
ćwiczenia indywidualne i kooperacyjne (w ramach tematyki warsztatu)
ćwiczenia relaksacyjne i rozwijające twórczość
procedury na zakończenie

Tematy poszczególnych warsztatów:

 • Praca indywidualna a współpraca. Zasady pracy grupowej.
 • Komunikacja werbalna. Zasady porozumiewania się.
 • Uczucia - nazywanie i rozpoznawanie.
 • Komunikacja niewerbalna - ekspresja emocji.
 • Stres - radzenie sobie z nieprzyjemnymi uczuciami.
 • Asertywność - umiejętność dbania o siebie.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Kształtowanie pozytywnej samooceny.
 • Poczucie własnej wartości - praca nad monologiem wewnętrznym.
 • Praca nad osobistą hierarchią wartości.
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM