Program

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM powstał w 1992 roku. Głównym celem Ośrodka jest prowadzenie działalności oświatowej w zakresie rozwijania, kształtowania i promowania aktywności dzieci i młodzieży, działania profilaktyczno-wychowawcze w zakresie usuwania skutków powstawania niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży a także ich rodzin oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez: organizowanie stałych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Organizowanie szkoleń i seminariów podnoszących wiedzę merytoryczną osób pracujących z młodzieżą, organizowanie programów na zlecenie instytucji i osób fizycznych. W ciągu kilkunastu lat działalności Ośrodek stał się ważnym centrum profilaktycznym, nie tylko na terenie Łodzi i województwa, ale także i całego kraju. Placówka jest miejscem dostępu do profesjonalnej pomocy oraz szkoleń dla grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Istotnym celem działań Ośrodka jest wspieranie demokracji i dążenie do budowania zdrowej społeczności lokalnej.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM jest placówką ambulatoryjną, pacjenci Ośrodka to w głównej mierze dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzice/opiekunowie. Często kontakt z placówką nawiązywany jest za pośrednictwem psychologów lub pedagogów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczych oraz pomocowych. Większość działań prowadzonych w Ośrodku odbywa się w godzinach popołudniowych.

Podstawowa oferta ośrodka to:

Indywidualne oraz rodzinne konsultacje, dzięki którym konsultant uzyskuje orientację co do charakteru, zakresu oraz czasu trwania zgłaszanych trudności. Efektem jest diagnoza oraz kwalifikacja do programu Ośrodka lub zaproponowanie placówki o bardziej odpowiednim profilu,

Specjalistyczne poradnictwo, (psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, medyczne, prawne, psychospołeczne lub socjalne), wspierające osobę/rodzinę w realizacji konstruktywnych procesów samoleczenia,

Mediacje, negocjacje rodzinne, proponowane w sytuacjach nawarstwionych konfliktów rodzinnych,

Grupy psychoedukacyjne, dostarczające wiedzy, stymulujące konstruktywne postawy u dzieci, młodzieży i rodziców), korekcyjne i terapeutyczne (naprawcze, w przypadku występowania zaburzeń w relacjach, zaburzeń zachowania i emocji, wykorzystujące proces grupowy), wsparcia (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin na dalszym, zaawansowanym etapie pracy),

Program profilaktyki środowiskowej WIR, realizowany we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz szkołami podstawowymi. Program angażuje liderów młodzieżowych, dedykujących projekt profilaktyczny swoim kolegom i koleżankom w środowisku lokalnym,

Punkt informacyjno – konsultacyjny, realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00, wspiera beneficjentów w poszukiwaniach placówek pomocy w zgłaszanych obszarach problemowych,

Pomarańczowa Linia, infolinia o zasięgu ogólnopolskim udzielająca informacji i porad rodzicom pijących dzieci oraz osobom uwikłanym w problem uzależnienia w rodzinie,

Program staży i praktyk, dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni, kierunków psychologicznych oraz pedagogicznych,

Program szkoleń do procedur profilaktycznych, (profilaktyka uzależnień i agresji) oraz procedur korekcyjnych,

Młodzieżowa Poczta Zaufania, pomoc realizowana poprzez tradycyjną i mailową korespondencję w sprawie trudności zgłaszanych przez młodych beneficjentów.

Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia możliwa jest dzięki wsparciu