MOPR...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze
Młodzieżowy System Wsparcia Rówieśniczego - program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej

Autorzy: Witold Skrzypczyk oraz zespół ośrodka PROM

Profilaktyka szkolna realizowana poprzez wolontariat młodzieżowy

Reforma szkolnictwa powołująca gimnazja sprawiła, że młodzież rozpoczynająca naukę w tych szkołach nie czuje się zintegrowana z klasą. Uczniów cechuje rozbicie na podgrupy, brak przekonania, że są ważni, potrzebni i niezbędni dla swoich kolegów z klasy, relacje uczniowskie często opierają się na funkcjonowaniu uczeń- uczeń. Klasy gimnazjalne cechuje brak koleżeńskiego zaufania, dzieci niechętnie mówią rówieśnikom o swoich problemach (sytuacjach trudnych).

Realizowane przez nas w gimnazjach od 1999r. warsztaty integracyjne "Razem" odpowiadały na istotne potrzeby gimnazjalistów: powodowały zwiększenie zaangażowania w konstruktywne działania na rzecz klasy i rówieśników, integrowały młodzież w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, służyły wzajemnemu poznaniu się uczniów co sprzyjało swobodzie i otwartości wypowiedzi, tolerancji i lepszej współpracy.

W ankietach ewaluacyjnych programu "Razem" młodzież często pisała o konieczności wdrażania programów o działaniu długofalowym wynika., które umożliwiłyby młodzieży zdobywanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń (uzależnień, przemocy), kształtowanie umiejętności: umożliwiających podejmowanie konstruktywnych decyzji, pomagania rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych- narażonym na zagrożenia, utrwalenie postaw i umiejętności gwarantujących zdrowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej (ewaluacja programu "Razem" 1999r.).

Projekt "Młodzieżowego Systemu Wsparcia Rówieśniczego" wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i zakłada działania wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników i tworzy most wzajemnej współpracy nauczyciel - uczeń. Traktujemy szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale przede wszystkim jako miejsce wzajemnej współpracy i szukania wzorców zachowania godnego naśladowania przez młodych ludzi.

Ogół pośrednich odbiorców obejmie całą populację gimnazjalistów w gimnazjach, w których przeszkoleni nauczyciele i uczniowie będą realizowali program, promowali zdrowy styl funkcjonowania w środowisku rówieśniczym, udzielali informacje na temat psychologicznych palcówek pomocy rówieśnikom, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach (problemy osobiste, rodzinne, kontakt z używkami) oraz reagowali konstruktywnie na sytuacje, w których inni uczniowie nie przestrzegają zasad i norm funkcjonujących w środowisku szkolnym.

MOPR jest pierwszą propozycja masowego, długotrwałego oddziaływania profilaktycznego na tak dużą populację uczniów. Przewidujemy, że działania programu obejmą na zasadzie pośrednich odbiorców wszystkich uczniów i nauczycieli w szkołach realizujących program poprzez działania pomocowe, korzystanie z baz informacyjnych, naśladowanie zachowań uczestników "Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego".

Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM