Komisje d/s PARPA...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Problem uzależnień w środowisku lokalnym

Autor: Witold Skrzypczyk

Program dla członków Komisji d/s PiRPA

Program jest przeznaczony dla grup zawodowych kontaktujących się w swojej pracy na co dzień z osobami uzależnionymi oraz z problemami wynikającymi z uzależnień w rodzinie. Wspomniane grupy zawodowe to: pracownicy socjalni z Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy harcerstwa, kuratorzy sądowi, pracownicy Policji, Straży Miejskiej itp.

Założeniem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy o mechanizmach wchodzenia w uzależnienia oraz umiejętności wczesnego dostrzegania tych problemów, skutecznej pomocy, w ramach swoich obowiązków zawodowych, w odniesieniu do osób nadużywających wszelkich środków psychoaktywnych i dotkniętych uzależnieniem, a także dostarczenie umiejętności skutecznego pomagania rodzinom, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konsekwencje ponoszone przez dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym, a także nabycie umiejętności wczesnego dostrzegania tych problemów w środowisku lokalnym oraz tworzenia strategii przeciwdziałającym powstawaniu w których zaistnieje problem uzależnienia, a zwłaszcza udzielanie pomocy dzieciom.

Warsztaty szkoleniowe zgodnie z zaleceniami PARPA w Warszawie realizowane są w 5-ciu blokach tematycznych:
Problematyka uzależnienia - 13 godz
Zjawisko przemocy domowej- 11 godz.
Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików - 7godz.
Profilaktyka w środowisku lokalnym- 5 godz.
Zagadnienia prawne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości- 8 godz.

Realizujemy kompleksowe szkolenia lub poszczególne bloki szkoleniowe
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM