Tak czy Nie ...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Program profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkół ponad podstawowych

Autor: Witold Skrzypczyk

Program Tak czy nie powstał z myślą o nauczycielach, pedagogach szkolnych i wychowawcach pragnących włączyć do swojej pracy z młodzieżą zajęcia poświęcone profilaktyce uzależnień. Stanowi on gotowe narzędzie do przeprowadzenia tego typu zajęć. Tak czy Nie jest sześciogodzinną procedurą profilaktyczną dla dzieci i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Celem programu jest:

  • Dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków na życie w rodzinie - ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci.
  • Autodiagnoza dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, czyli z tzw. grup wysokiego ryzyka i ukazanie możliwości pomocy w specjalistycznych ośrodkach, w grupach samopomocowych Alateen lub podobnych grupach wsparcia.
  • Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających.
  • Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia "Nie".

Założeniem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy o mechanizmach wchodzenia w uzależnienia oraz umiejętności wczesnego dostrzegania tych problemów u dzieci i młodzieży oraz skutecznej pomocy w zaistniałych przypadkach nadużywania wszelkich środków psychoaktywnych, a także dostarczenie umiejętności skutecznego pomagania dzieciom i młodzieży w problemach związanych z wychowywaniem się w rodzinach dotkniętych uzależnieniem. Dodatkowym efektem realizacji programu z dziećmi jest możliwość autodiagnozy występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w rodzinie.

Warsztat szkoleniowy - 15 godzin
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM