Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży to organizacja pożytku publicznego – KRS 000071941. Stowarzyszenie powstało w 1995 roku, by wspierać inicjatywy prozdrowotne i wychowawcze, zapobiegające powstawaniu niedostosowania społecznego oraz przeciwdziałające uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie powołało do życia Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM z siedzibą w Łodzi, przy ul. Jaracza 40. Jest to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, która działa już ponad 20 lat. Nasz wykwalifikowany zespół terapeutyczny - między innymi psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, kuratorzy, lekarz psychiatra, prawnik - pomagają rodzinom w problemach wychowawczych i rozwojowych, w zaburzeniach zachowania u dzieci i młodzieży, w ich problemach wynikających z eksperymentowania z alkoholem, narkotykami, dopalaczami, lekami. Organizujemy pomoc rówieśniczą i wolontariat młodzieżowy. Wspieramy radą rodziny w problemach dotyczących uzależnień obsługując ogólnopolski telefon zaufania:POMARAŃCZOWA LINIA tel. 801 14 00 68
(konsultacje od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 20.00)

Stowarzyszenie stara się o dotacje i sponsorów i dzięki temu organizuje i finansuje prowadzenie zajęć terapeutycznych, edukacyjno-oświatowych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami zaangażowanymi w procesy wychowawcze. Prowadzi też działalność szkoleniową i informacyjną poprzez powołaną przez Stowarzyszenie Specjalistyczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli SPDN. Przy realizacji podstawowych celów Stowarzyszenia wspiera nas i współpracuje z nami Urząd Miasta Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.Stowarzyszenie wspierają:
Urząd Miasta Łodzi Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Aktualności   Stowarzyszenie   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie  
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM